Vækstkaution

Letter din adgang til finansiering i banken, hvis du har behov for et lån på under 2 mio. kr. Dækker op til 75 pct. af bankens risiko.


/ Hvad er en Vækstkaution?

Kan din virksomhed ikke stille tilstrækkeligt med sikkerheder til at få en finansiering i fx banken eller i dit leasingselskab, kan du anvende en Vækstkaution til at afdække risikoen. Vækstkautionen er et supplement til de sikkerheder, du selv stiller, og giver dig dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering.

  • Kautionen dækker alle typer af finansiering på op til 2 mio. kr.
  • Kautionen dækker op til 75 pct. af finansieringsinstituttets tab efter sikkerheder og øvrige kautioner. Kautionen nedskrives lineært over finansieringens løbetid.
  • Finansieringsinstituttet, som fx kan være din bank, dit realkreditinstitut eller leasing- og factoringselskab, yder selve finansieringen og står for kreditvurderingen.
  • Vækstkaution kan anvendes af små og mellemstore virksomheder med dansk adresse og CVR-nummer.
  • Vækstkaution kan også bruges til garantier.
Vækstkautionen kan benyttes til næsten alle typer af finansiering, heriblandt arbejds- og betalingsgarantier, bank- og realkreditlån, kassekreditter, factoring og leasing.

/ Hvem kan søge?

Små og mellemstore virksomheder, inden for alle brancher, med et CVR-nummer og adresse i Danmark kan søge om Vækstkaution. Det vil sige virksomheder med:

  • op til 250 medarbejdere (årsværk)
  • en omsætning på op til 372 mio. kr. eller en balancesum på op til 320 mio. kr. om året.

Er virksomheden ejet af en anden virksomhed, skal denne virksomheds medarbejdere og omsætning medregnes, hvis ejerandelen er over 25 pct.

Særlige betingelser
Hvis du har en virksomhed inden for landbrug eller vejtransport, skal du være opmærksom på, at EU-reglerne om statsstøtte betyder, at der er særlige betingelser for disse erhverv.

Du kan her læse mere om EU-reglerne om statsstøtte til:

Landbrug Vejtransport

Vil du søge om Vækstkaution til fiskeri, forarbejdning af fiskevarer og akvakultur, ring da på til os på +45 35 29 86 00.

/ Hvad koster det?

Prisen for en Vækstkaution består af:

  • en engangspræmie på 1,5 pct. af finansieringsbeløbet
  • en årlig præmie på 2,0 pct. af finansieringen.

For ændring af kautionspolicen, bortset fra ændring af nedskrivningsprofilen, betales et gebyr på 1.000 kr.

Vilkår
Vækstkaution har en løbetid på op til 10 år.

Første år bliver den årlige præmie beregnet af det anmeldte finansieringsbeløb. Den årlige præmie nedskrives herefter lineært over kautionens løbetid.

Har kautionen eksempelvis en løbetid på fem år, bliver andet års præmiebetaling derfor på 80 pct. af første års præmie. Tredje års præmiebetaling bliver dernæst på 60 procent, fjerde års præmie bliver på 40 procent, og femte års præmie bliver på 20 procent.

Gebyrer for ændringer og udsættelse af kautionens nedskrivning fremgår af vilkårene, der kan downloades i højre spalte.

Udbetaling af kaution til finansieringsinstituttet kan ske, når et lån er misligholdt. Finansieringsinstituttet kan efter aftale med Vækstfonden give henstand med betaling eller nedsætte ydelserne på finansieringen med Vækstkaution.

De fulde vilkår kan downloades i menuen her til højre.

/ Sådan søger du

Kontakt din bank eller finansieringsinstitut, og tal med dem om dine muligheder for at anvende Vækstkaution. Du skal give din bank tilladelse til at videregive dine oplysninger i forbindelse med Vækstkaution. Find blanketten nedenfor.

Tilladelse til videregivelse af oplysninger i forbindelse med Vækstkaution

Det er alene banken, som kreditvurderer din virksomhed. Hvis banken vil yde et lån mod at få supplerende dækning med en Vækstkaution, skal banken blot anmelde lånet via Vækstfondens hjemmeside.

Vækstfonden skal herefter acceptere anmeldelsen, hvilket normalt sker inden for 5 bankdage. Har din virksomhed ikke allerede fået en Vækstkaution i et andet pengeinstitut, får banken automatisk tildelt en Vækstkaution.

EU-flag

Finansieringen er muliggjort af støtte fra COSME-garantifaciliteten og Den Europæiske Strategiske Investeringsfonds (EFSI) plan, Investeringsplanen For Europa. Formålet med EFSI er at understøtte og gennemføre produktive investeringer i EU og sikre bedre adgang til finansiering for virksomheder.