Etableringslån til landbrug

For dig, der vil overtage et eksisterende landbrug som førstegangskøber.


/ Hvad er Etableringslån til landbrug?

Etableringslån til landbrug er et særlig risikovilligt lån, som henvender sig til yngre landmænd med ambitioner om at overtage og udvikle en eksisterende bedrift. Lånet kan dække den yderste del af investeringen.

Et Etableringslån til landbrug er efterstillet anden lånefinansiering og er uopsigeligt fra Vækstfondens side. Lånet er ansvarlig kapital og medvirker til at styrke soliditeten over for pengeinstituttet, øvrige kreditorer og omverdenen i det hele taget.

Etableringslånet dækker 15 pct. af den samlede købs- eller investeringssum – uden at fratrække anden finansiering. Etableringslånet vil i nogle tilfælde kunne hæves til at finansiere op til 20 procent af købs-/investeringsbeløbet.

Etableringslån er baseret på et samarbejde med Finansrådet og Landbrug & Fødevarer.

Fakta om Etableringslån til landbrug

 • Lånet er målrettet til ejendomskøb for yngre jordbrugere.
 • Lånet er efterstillet anden lånefinansiering og medvirker til at styrke soliditeten over for pengeinstitutter, øvrige kreditorer og omverdenen.
 • Renten ligger ca. 2-3 procentpoint højere end renten på den foranstående finansiering fra pengeinstituttet.
 • Lånet bruges som supplement til finansiering fra en bank eller et realkreditinstitut og kombineres altid med et Vækstlån.

/ Hvem kan søge?

Etableringslån til landbrug er målrettet til førstegangskøb af landbrugsejendom for yngre jordbrugere.

Målgruppen er hovedsageligt førstegangskøbere op til 40 år.

For at få et Etableringslån til landbrug skal produktionen i udgangspunktet leve op til: 

 • at både indtjeningsevne og likviditetsskabelse er tilstrækkelig til at afvikle et Etableringslån til landbrug.
 • at der er relevante kompetencer både i og omkring virksomheden.
 • at egenkapitalen har en passende størrelse, der matcher størrelsen af Etableringslånet.
 • at lånet indgår i en samlet løsning og på den måde åbner for yderligere finansiering fra bl.a. realkredit- og pengeinstitut.

/ Hvad koster det?

Et Etableringslån til landbrug er reelt et ansvarligt lån og derfor betydeligt mere risikabelt for långiver end et almindeligt lån. Et Etableringslån til landbrug skal derfor sammenlignes med vilkårene for at få tilført egenkapital.

Samarbejdet med Finansrådet og Landbrug & Fødevarer betyder imidlertid, at Vækstfonden opnår en delvis risikodækning på Etableringslån. Som låntager betaler du derfor en lavere rente, end risikoen på en ansvarlig lånefinansiering normalt lægger op til. Renten på Etableringslånet vil typisk ligge 2-3 pct. over renten på den foranstående finansiering. Hvis Etableringslån sker i kombination med et Vækstlån fra Vækstfonden, vil renten være den samme på de to lån.
 
Vilkår
De generelle rente- og afviklingsvilkår på Etableringslån til landbrug er:

 • Variabel basisrente på tremåneders CIBOR + rentemarginal, som afspejler en samlet vurdering af risikoen.  
 • Stiftelsesprovisionen er 40.000 kr. + 0,5 pct. af lånebeløbet.
 • Lånet er uopsigeligt fra Vækstfondens side.

/ Tre trin

Hele processen består af tre trin

 1. Du kontakter Vækstfonden og redegør for dine planer for forretningen og dit finansieringsbehov. Herefter foretager vi en indledende vurdering, hvor vi bl.a. gennemgår forretningsplan, budgetforudsætninger og den forventede finansieringsplan. På baggrund af materialet vurderer vi, om det er relevant at gå videre i processen og aftale et møde.

 2. Et møde med dig, hvor vi kommer endnu dybere ned i forretningsplanen, budgetforudsætningerne, drifts- og balanceprognosen samt de forudsatte rente- og lånevilkår. Bliver vi her enige om, at et Etableringslån til landbrug er den rette finansieringsløsning sammen med realkredit-, bank- og Vækstlån, kommer vi med et lånetilbud med vilkår og eventuelle øvrige aftaler og betingelser.

 3. Når du har accepteret lånetilbuddet, og vi har fået bekræftet, at den samlede finansiering er tilvejebragt med vores endelige godkendelse af relevante kommercielle, juridiske og finansielle forhold, udarbejder vi lånedokumenter. Når disse er underskrevet, og grundlaget for den samlede finansieringsløsning er på plads, herunder sikkerheder, udbetales Etableringslånet typisk til det pengeinstitut, som deltager i finansieringsopgaven alternativt til den advokat, der skal berigtige handlen.

Skabelon til forretningsplan

    

Finansieringen er muliggjort af støtte fra COSME garantifaciliteten og Den Europæiske Strategiske Investeringsfonds (EFSI) plan, Investeringsplanen For Europa. Formålet med EFSI er at understøtte og gennemføre produktive investeringer i EU og sikre bedre adgang til finansiering for virksomheder.

Denne finansiering er muliggjort af en garanti, der er blevet stillet af Creative Europe programmet og Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (”EFSI”) under Investeringsplanen for Europa. Formålet med EFSI er at understøtte finansieringer og gennemføre produktive investeringer i den Europæiske Union, samt sikre øget adgang til finansiering