Nye initiativer til finansiering af tidlige virksomheder

Himmel Øresund

02. januar, 2019

Innovationsfonden og Vækstfonden lancerer en række nye initiativer til finansiering af tidlige iværksættervirksomheder i kølvandet på den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Samtidig opretter de to fonde nye kontorer flere steder i landet. Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers og erhvervsminister Rasmus Jarlov ser frem til et forenklet system for virksomhederne.

Innovationsfonden og Vækstfonden har i dag ved et fælles lanceringsarrangement i Aarhus løftet sløret for, hvordan de to fonde planlægger at yde risikovillig finansiering til tidlige og vidensbaserede virksomheder.

Opgaven er del af den forenkling af erhvervsfremmesystemet, som regeringen og Dansk Folkeparti vedtog i maj 2018. Her blev det besluttet, at Innovationsfonden fra årsskiftet skal være den primære indgang til tilskudsmidler til videnbaseret iværksætteri, mens Vækstfonden bliver den samlende indgang til låne- og egenkapitalformidling.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov, der har Vækstfonden under sit ministerium:

”Danske iværksættervirksomheder har brug for et effektivt og enkelt erhvervsfremmesystem, og at mangel på kapital ikke bliver en hindring for vækst. Med to samlende indgange og en række nye produkter forenkler og styrker vi indsatsen.”

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, der har Innovationsfonden under sit ministerium:

”De nye initiativer vil styrke forskeres muligheder for at gå ud og skabe nye virksomheder på baggrund af viden fra vores forskningsinstitutioner. Dermed bliver det muligt for flere af vores dygtigste forskere og erhvervsfolk at udleve drømmen om et liv som iværksætter. Jeg tror og håber, at det vil give flere modet til at afprøve deres idé.”

Nye finansieringsmuligheder og lokal forankring

De seneste måneder har Innovationsfonden og Vækstfonden været i tæt dialog med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kapitaludbydere for at afdække behovet og ønskerne i markedet.

Fondene lancerer nu en række nye initiativer til iværksættere (se mere i faktamaterialet nedenfor). Ligesom de etablerer nye kontorer rundt i landet. Innovationsfonden vil fremover have hovedkontor i Aarhus og mindre kontorer i København, Odense og Aalborg. Vækstfonden supplerer sine eksisterende kontorer med nye placeringer i Odense, Aalborg og Aarhus. 
Peter Høngaard Andersen, direktør i Innovationsfonden:

”Med de nye programmer har vi fokus på at understøtte de tidlige faser af iværksætteri og på at opdyrke talent både i forskningsverdenen og i virksomhederne. Det skal styrke forudsætningen for, at forskning og innovation kan gå hånd i hånd og skabe værdi for Danmark.”

Christian Motzfeldt, direktør i Vækstfonden:

”Vores øgede indsats på iværksætterområdet tager udgangspunkt i partnerskaber med andre aktører i økosystemet. Ved at understøtte business angels, acceleratorer, investorer, banker og andre kapitalkilder vil vi bidrage til at sikre et sammenhængende finansieringsmarked for lovende virksomheder. Samtidig etablerer vi nye kontorer flere steder i landet, så vi med lokal forankring kan være endnu tættere på iværksætterne.” 
De nye initiativer fra Innovationsfonden og Vækstfonden træder i kraft pr. 1. januar 2019.

For yderligere information, kontakt: 

  • Pernille Rype, kommunikationschef i Innovationsfonden, på telefon 6190 5060 ellerpernille.rype@innofond.dk
  • Nathali Selmeczi Lehmann, seniorkommunikationsrådgiver i Vækstfonden, på telefon 2860 0113 ellernsl@vf.dk

OM DEN POLITISKE AFTALE OM FORENKLING AF ERHVERVSFREMMESYSTEMET

I maj 2018 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en politisk aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Målet med aftalen er at etablere et bedre og mere enkelt erhvervsfremmesystem med fokus på kvalitet for iværksættere og virksomheder.
Hele aftalen kan læses på regeringens hjemmeside: www.regeringen.dk

Om Innovationsfonden

Innovationsfonden er sat i verden for at løfte strategiske forsknings- og innovationsprojekter i hele landet. Gennem investeringer i tidlige iværksættere er fokus på at udvikle brugbare og levedygtige løsninger til samfundets konkrete udfordringer og innovationsbehov. Det kan være nye, klimavenlige løsninger, sundere fødevarer, et bedre sundhedsvæsen, renere miljø eller et opstarts-eventyr, der er under opsejling.

Fonden er fysisk tilstede med kontorer i København, Aarhus, Odense, Aalborg. I 2019 flytter fonden sit hovedkontor til Aarhus.
Læs mere på www.innovationsfonden.dk

Innovationsfonden lancerer fra 1. januar tre nye programmer, som har fokus på at opdyrke iværksættertalenter inden for forskning, og som naturligt vil supplere allerede eksisterende ordninger. Desuden udvides smv-programmet, InnoBooster.

InnoFounder Experienced 

Et iværksætterforløb for ansøgere med væsentlig erhvervs- og/eller forskningserfaring og en innovativ ide. Det nye program består af et 12 måneders forløb med en månedlig finansiering på 30.000 kroner plus et særligt tilskud på 100.000 kroner til at understøtte udviklingen af iværksætteridéen. Målet er, at flere med erhvervserfaring får mulighed for at springe ud som iværksættere.
Læs mere og se retningslinjer på www.innofounder.dk 

InnoExplorer

Det nye program skal bidrage til at mere viden fra talentfulde forskere på universiteterne udmønter sig i innovation og iværksætteri. I projekterne kan Innovationsfonden tildele midler til forskeres løn, relevante services og materialer samt administrationsbidrag til universiteter, hospitaler og professionshøjskoler. Der kan søges 0,5-1,5 millioner kroner, og projekterne kan vare op til et år. Målet med programmet er at modne forskningsresultater og teknologier udviklet på universiteter, hospitaler og professionshøjskoler med henblik på at skabe nye virksomheder og styrke anvendelsen af resultaterne. Programmet er udviklet i samarbejde med universiteterne.
Læs mere og se retningslinjer på www.innovationsfonden.dkunder programmer

Industrial Fellow

Et Erhvervsforsker Senior-projekt er et samarbejde mellem en privat virksomhed, en forskningsinstitution og en erfaren forsker. Målet med det nye program er at opdyrke flere iværksættere blandt erfarne forskere og sikre, at mere viden og forskning kommer ud og bliver brugt i virksomhederne. Forskeren skal allerede være ansat enten i den virksomhed eller på det universitet, som deltager i projektet. Innovationsfonden finansierer forskerens løn og andre udgifter forbundet med projektet i en periode på et halvt til to år.
Læs mere og se retningslinjer på www.erhvervsforsker.dk

Udvidet InnoBooster

InnoBooster er målrettet videnstunge udviklingsprojekter drevet af små og mellemstore virksomheder, iværksættere eller entreprenante forskere med et CVR-nummer. Investeringerne er på op til 5 mio. kr. Programmet udvides nu til også at dække markedsmodning. Desuden kommer nyt og bredere innovationsbegreb til at betyde nye typer af investeringer.
Læs mere og se retningslinjer på www.innobooster.dk

Om Vækstfonden

Vækstfonden er statens finansieringsfond. Fonden medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer og pengeinstitutter har Vækstfonden siden 1992 medfinansieret vækst i over 7.300 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 22,5 mia. kr. Virksomhederne havde i 2017 tilsammen en omsætning på over 98 mia. kr. og mere end 63.500 medarbejdere. Aktuelt medvirker Vækstfondens investeringer til at skabe ca. 10.700 nye jobs om året. 

Fonden har pt. kontorer i Hellerup, Vojens og Randers og er desuden til stede på kontorpladser i en række iværksættermiljøer landet over. I 2019 vil fonden desuden etablere kontorer i Aarhus, Odense og Aalborg.
Læs mere på www.vf.dk.

Vækstfonden lancerer fire nye initiativer:

Matching-facilitet for business angels

Vækstfonden introducerer en ny lånefacilitet målrettet business angels (individer eller kollektiver), som investerer egenkapital i tidlig fase-selskaber. Vækstfonden gennemfører due diligence og godkender business angels individuelt eller kollektivt, som herefter ved en egenkapitalinvestering i seed- eller pre-seed-virksomhed kan trække på lånefacilitet i forholdet 1 til 1. Alle investeringsbeslutninger træffes af BA’erne, og lånet udstedes automatisk af Vækstfonden direkte til virksomheden.

Early engagement-lån

Produktet er et konvertibelt lån målrettet selskaber, der har stort værdipotentiale og er ventureegnede, men som endnu ikke har dokumenteret track record. Investeringen skal bidrage til at bringe selskabet frem til en reel ventureinvestering fra økosystemet inden for 1-2 år. Investeringen er på op til 3 mio. kr. med et konvertibelt lån og ydes altid i syndikat med business angels, VC-fonde eller andre.

Forstærket fondsindsats

Vækstfonden planlægger i rollen som cornerstone-investor og fødselshjælper at indgå i nye typer partnerskaber med nye typer af private aktører som fx acceleratorer, pre-seed-fonde og company builders i ind- og udland.

Justeret Vækstlån til de tidlige faser

Produktet er en justering af det allerede kendte Vækstlån, så det i højere grad bliver målrettet de tidlige iværksættere. Lånet er rettet mod virksomheder, der er kommercielt attraktive med potentiale for vækst, men som ikke har venturepotentiale. Der er krav om 50 pct. medfinansiering fra private aktører.

Seneste nyheder

OnRobot
19-12-2019
Pressemeddelelse

185 mio. kr. fra Vækstfonden, EIB og private investorer skal accelerere vækst i danske OnRobot

Den unge danske robotvirksomhed OnRobot rejser 185 millioner kroner fra en række prominente investorer til at accelerere virksomhedens globale udrulning. Kapitalrejsningen er samtidig den første investering i et nyt samarbejde mellem Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsbank, EIB, der skal tilføre et milliardbeløb til danske virksomheder klar til vækst. Desuden investerer en række kendte danske erhvervsfamilier.

Cykelbro
10-12-2019
Debatindlæg:

Grøn Fremtidsfond muliggør nytænkning og brobygning

Finanslovspartierne etablerer nu en grøn fremtidsfond på i alt 25 mia. kroner, som bliver et vigtigt finansielt fundament for de virksomheder, der udvikler fremtidens løsninger. Vi er klar til, og stolte over, at blive betroet en nøglerolle i Danmarks indsats og bidrag til global grøn omstilling.

Lejligheder med grønne planter
03-12-2019
Pressemeddelelse

Vækstfonden: Grøn kapital skaber arbejdspladser og vækst

Regeringen og partierne bag finanslovsaftalen har sat den grønne omstilling i højsædet og etablerer en grøn fremtidsfond på i alt 25 milliarder kroner, hvor bl.a. Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond kommer til at spille nøgleroller. Danmarks Grønne Fremtidsfond vil blive et vigtigt finansielt grundlag for danske virksomheder, der udvikler fremtidens løsninger, og samtidig bidrage betydeligt til vækst, innovation og arbejdspladser.