Vækstkaution for långivere

Hvis din kunde mangler sikkerheder for finansiering under 2 mio. kr. Du ordner alt på nettet - let og hurtigt.


/ Hvad er en Vækstkaution?

Kan din kunde ikke stille tilstrækkeligt med sikkerheder, kan du anvende en Vækstkaution til at afdække din risiko på finansiering op til 2 mio. kr. Det er let og hurtigt, og du kan klare det hele online. 

 • En Vækstkaution dækker både lån og kreditter 
 • Kautionen dækker op til 75 pct. af jeres tab efter sikkerheder og øvrige kautioner. Kautionen nedskrives lineært over finansieringens løbetid.
 • Du yder selv finansieringen og står for kreditvurderingen. 
 • Vækstkaution kan anvendes af små og mellemstore virksomheder med dansk adresse og CVR-nummer.
 • Vækstkaution kan også bruges til garantier.

Vækstfonden foretager ingen kreditvurdering af din kunde. Ved anmeldelse af en kaution forpligter du dig til at overholde kautionsvilkårene.

/ Fordele for banken

Vækstkaution reducerer risikoen ved dit udlån med op til 75 pct. 

 • Alle finansieringsinstutter i Danmark kan søge om Vækstkaution.
 • Vækstfonden udbetaler kautionen, så snart finansieringen er misligholdt.
 • Statsgarantien betyder, at I skal reservere mindre kapital til at dække den enkelte finansiering.
 • I styrer selv jeres risiko. Jo lavere tab I har på den samlede portefølje, jo større dækning får I på de enkelte engagementer, hvis det går galt
 • Vækstkaution foregår via selvbetjening, og Vækstfonden foretager ingen kreditvurdering af din kunde
 • Godkendelse af en kaution tager ofte kun 2-3 dage, fra vi har modtaget anmeldelsen online

/ Hvem kan søge?

Vækstkaution er virksomheder, som opfylder EU’s kriterier for små og mellemstore virksomheder:

 • Under 250 medarbejdere (årsværk)
 • En omsætning på maks. 372 mio. kr. eller en balancesum på maks. 320 mio. kr. om året.

Hvis virksomheden ejer eller er ejet af en anden virksomhed, skal den anden virksomheds medarbejdere og omsætning medregnes, hvis ejerandelen overstiger 25 pct. 

Kun erhvervsvirksomheder
Vækstfonden stiller kun Vækstkaution for finansiering af erhvervsvirksomheder. Kommunale og statslige enheder finansieres ikke. Det er en forudsætning for medfinansieringen:

 • at virksomheden har et væsentligt driftselement. Vækstfonden finansierer ikke investeringer mv., medmindre der er en tydelig økonomisk sammenhæng med en virksomhed med et væsentligt driftselement.
 • at virksomhedens overskud frit skal kunne disponeres af ledelse/bestyrelse/ejer.

Særlige betingelser for landbrug, akvakultur, fiskeri og vejgodstransport
EU-reglerne om statsstøtte betyder, at der er særlige betingelser for landbrug, akvakultur, fiskeri og vejgodstransport. Se reglerne her:

Drejer ansøgningen sig om Vækstkaution til fiskeri, forarbejdning af fiskevarer og akvakultur, skal du kontakte kautionsteam på 35 29 86 00 eller vaekstkaution@vf.dk.


/ Hvad koster det?

Prisen for en Vækstkaution består af:

 • En engangspræmie på 1,5 pct. af finansieringsbeløbet
 • En årlig præmie på 2,0 pct. af finansieringen.

Løbetid og nedskrivning
Vækstkaution har en løbetid på op til 10 år.

Første år bliver den årlige præmie beregnet af det anmeldte finansieringsbeløb. Den årlige præmie nedskrives herefter lineært over kautionens løbetid.

Har kautionen eksempelvis en løbetid på fem år, bliver andet års præmiebetaling derfor på 80 pct. af første års præmie. Tredje års præmiebetaling bliver dernæst på 60 procent, fjerde års præmie bliver på 40 procent, og femte års præmie bliver på 20 procent.

Alle ændringer, herunder skifte af finansieringsinstitut og ny debitor, koster 1000 kr. pr. ændring. Ændringsgebyret gælder for alle Vækstkautioner, også dem der er udstedt før 2013.

Hvis det går galt
Udbetaling af en kaution sker, når et lån er misligholdt. I kan efter aftale med Vækstfonden give henstand med betaling eller nedsætte ydelserne på finansieringen med Vækstkaution.

/ Sådan gør du

Når finansieringen er helt klar til at blive etableret, udfylder du den elektroniske anmeldelsesblanket. Virksomhederne skal ikke sende informationer til os. Kontakt kautionsteamet, hvis du har spørgsmål til anmeldelsen eller kravene til virksomheden. 

Vi kvitterer for modtagelsen ved at sende en e-mail. Vækstfonden kontrollerer, at virksomheden ikke tidligere har modtaget Vækstkaution, evt. i et andet pengeinstitut. Når anmeldelsen er godkendt, sender vi en e-mail til dig eller kontaktpersonen i jeres bank med en oversigt over kautionsdækning og præmiebetaling. 

Fra vi modtager anmeldelsen, til kautionen er godkendt, går der normalt ca. fem bankdage.

EU-flag

Finansieringen er muliggjort af støtte fra COSME-garantifaciliteten og Den Europæiske Strategiske Investeringsfonds (EFSI) plan, Investeringsplanen For Europa. Formålet med EFSI er at understøtte og gennemføre produktive investeringer i EU og sikre bedre adgang til finansiering for virksomheder.