Vækstgaranti for långivere

Vækstgaranti kan være løsningen, når din kundes sikkerheder ikke rækker til en almindelig aftale om en garanti eller leasing.


/ Hvad er en Vækstgaranti?

En Vækstgaranti er med til at dække risikoen, hvis din kunde ikke sikkerheder nok til at få en entreprise- eller betalingsgaranti eller til at få en leasingaftale.

Fakta om Vækstgaranti:

 • Din kunde kan anvende Vækstgaranti som led i en vækstplan, der har sunde økonomiske perspektiver, men hvor sikkerhederne ikke er tilstrækkelige.
 • Vækstgaranti skal være på min. 1 mio. kr., enten alene eller i kombination med et Vækstlån. 
 • Vækstgaranti dækker 100 pct. af risikoen. 
 • En Vækstgaranti er dækket af pant i sikkerheder, men står bagefter anden finansiering fra banker og andre sikrede kreditorer. 
 • Vækstgaranti dækker direkte over for virksomhederne, men Vækstfonden indgår samarbejde med virksomhedens normale finansieringsinstitut om at håndtere administrationen. 
 • Er den samlede finansiering på under 1 mio. kr., kan du også anvende Vækstkaution til at dække en garanti eller leasingaftale.

Hvis det går galt
Hvis garantien indløses, arbejder vi tæt sammen med virksomhedsejeren, banken og andre kreditorer om at få mest muligt ud af virksomhedens pantsatte aktiver. Målet er lavest mulige tab for alle parter.

Sikkerheder og personlig kaution
Virksomheden skal stille sikkerheder for en Vækstgaranti på samme vis som for en almindelig bankgaranti eller leasingaftale. Skulle virksomheden gå konkurs, opnår Vækstfonden først dækning fra sikkerheder, efter at banken og andre sikrede kreditorer har fået dækket deres tab. Som udgangspunkt forudsætter vi, at virksomheden stiller sekundær pant i virksomhedens aktiver og normalt også personlig kaution. På samme måde som i bankerne, der dog har primær pant i aktiverne. 

/ Fordele for banken

En Vækstgaranti giver din kunde mulighed for at sige ja til nye opgaver, som virksomheden ellers ikke ville have haft mulighed for at finansiere. Det giver dig en stærkere kunde og mulighed for at øge dit eget engagement til en lavere risiko, end du ellers ville have haft.

/ Hvem kan søge?

Vækstgaranti er målrettet små og mellemstore virksomheder, der er veletablerede, og som skal gennemføre større investeringer eller udvide forretningen.

For at få en Vækstgaranti skal virksomheden være økonomisk og ledelsesmæssigt velfunderet. Derfor lægger vi vægt på følgende kriterier:

 • De tre seneste årsregnskaber skal vise en positiv trend. 
 • Der skal være relevante kompetencer i virksomheden – herunder også i bestyrelsen. 
 • Virksomheden skal have en fornuftig soliditet. 
 • Garantien skal alene, eller i kombination med et Vækstlån, være på min. 1 mio. kr. Har du brug for en garanti i forbindelse med en samlet finansiering på under 1 mio. kr., kan du søge om Vækstkaution.

For at kunne ansøge skal virksomheden samtidig:

 • have maks. 250 ansatte 
 • have en omsætning på under 372 mio. kr. eller en balance på under 320 mio. kr. 
 • være uafhængig af større virksomheder

/ Hvad koster det?

En Vækstgaranti står bagefter lån og kreditter fra banker og andre sikrede kreditorer. Det betyder, at Vækstgarantien dækker en større risiko end virksomhedens øvrige lånefinansiering. Derfor er garantipræmien også højere end for de garantier, virksomheden kan opnå i en bank.

Prisen for en Vækstgaranti afhænger af, om den skal benyttes som entreprisegaranti eller betalingsgaranti, men består som udgangspunkt af:

 • et etableringsgebyr på 40.000 kr. + 0,5 pct. af garantibeløbet.
 • en individuelt fastsat garantipræmie, som typisk er et par procentpoint højere end foranstående garantier. Den præmie, som virksomheden betaler på Vækstgarantien, vil imidlertid altid være højere end præmien, som virksomheden betaler for tilsvarende garantier i banken. Når en Vækstgaranti fungerer som en betalingsgaranti, ligger renten på samme niveau som ved et Vækstlån. Garantipræmien fastsættes efter en grundig kredit- og risikovurdering.

/ Sådan søger din kunde

Vækstfonden etablerer garantier i samarbejde med Tryg Garanti. For at få en Vækstgaranti skal din kunde i første omgang kontakte os direkte. I samarbejde med kunden aftaler vi en garantiramme, som virksomheden kan trække på.

Når aftalen om rammen er på plads, giver vi Tryg Garanti besked. Kunden får herefter adgang til at oprette garantier til de enkelte projekter i Tryg Garantis online-system.

For at vi kan vurdere om virksomheden kan få Vækstgaranti, skal din kunde indsende:

 • en forretningsplan 
 • revisorattesterede årsrapporter for de seneste to år og evt. perioderegnskaber 
 • budgetter for indeværende og næste år 
 • CV’er for nøglepersoner i virksomheden 
 • seneste selvangivelse og/eller formueopgørelse for ejerkredsen 
 • en plan for de aktiviteter, garantien skal dække
 • en oversigt over virksomhedens samlede finansieringsvilkår.
Alle materialer sendes til laan@vf.dk. Har du spørgsmål til garantierne eller ansøgningen, er du meget velkommen til at kontakte os. 

EU-flag

Finansieringen er muliggjort af støtte fra COSME garantifaciliteten og Den Europæiske Strategiske Investeringsfonds (EFSI) plan, Investeringsplanen For Europa. Formålet med EFSI er at understøtte og gennemføre produktive investeringer i EU og sikre bedre adgang til finansiering for virksomheder.