Etableringslån til landbruget for långivere

Til din gode kunde, som gerne vil overtage et eksisterende landbrug som førstegangskøber.


/ Hvad er Etableringslån til landbruget?

Etableringslån til landbrug er et særlig risikovilligt lån, som henvender sig til yngre landmænd med ambitioner om at overtage og udvikle en eksisterende bedrift. Lånet kan dække den yderste del af investeringen – i praksis den del som overstiger 85 pct. af aktivværdierne. Har landmanden behov for finansiering inden for 85 pct. af den samlede investering, kan vi supplere finansieringen med et af vores Vækstlån.

Et Etableringslån til landbrug er efterstillet anden lånefinansiering og er uopsigeligt fra Vækstfondens side. Lånet tæller derfor ligesom egenkapitalen på balancen og medvirker til at styrke soliditeten over for pengeinstituttet, øvrige kreditorer og omverdenen i det hele taget.

Etableringslån er baseret på et samarbejde med Finansrådet og Landbrug & Fødevarer.

Fakta om Etableringslån til landbrug

 • Lånet er målrettet til ejendomskøb for yngre jordbrugere.
 • Lånet er efterstillet anden lånefinansiering og styrker låntagers soliditet ved at tælle som egenkapital på balancen.
 • Renten ligger ca. 2-3 procentpoint højere end renten på den foranstående finansiering fra pengeinstituttet.
 • Lånet bruges som supplement til finansiering fra en bank eller et realkreditinstitut og kombineres altid med et Vækstlån.

/ Fordele for banken

Et Etableringslån til landbrug styrker din kundes soliditet og gør det lettere for dig at yde den øvrige finansiering, din kunde har behov for. Din kunde skal ikke stille sikkerheder. Skulle kundens forretning vise sig ikke at gå som forventet, står Etableringslånet bag ved al virksomhedens øvrige finansiering, herunder også simple kreditorer.

/ Hvem kan søge?

Etableringslån til landbrug er målrettet til førstegangskøb af landbrugsejendom for yngre jordbrugere.

Målgruppen er hovedsageligt førstegangskøbere op til 40 år.

For at få et Etableringslån til landbrug skal produktionen i udgangspunktet leve op til: 

 • at både indtjeningsevne og likviditetsskabelse er tilstrækkelig til at afvikle et Etableringslån til landbrug.
 • at der er relevante kompetencer både i og omkring virksomheden.
 • at egenkapitalen har en passende størrelse, der matcher størrelsen af det Etableringslån til landbrug.
 • at lånet indgår i en samlet løsning og på den måde åbner for yderligere finansiering fra bl.a. realkredit- og pengeinstitut.

/ Hvad koster det?

Et Etableringslån til landbrug er langt mere risikabelt for långiver end et almindeligt lån. Derfor er kravet til forrentningen af lånet også højere. Et Etableringslån til landbrug skal derfor sammenlignes med vilkårene for at få tilført egenkapital.

Vilkår
De generelle rente- og afviklingsvilkår på Etableringslån til landbrug er:

 • Variabel basisrente på tremåneders CIBOR + rentemarginal, som afspejler en samlet vurdering af risikoen
 • Stiftelsesprovisionen er 40.000 kr. + 0,5 pct. af lånebeløbet
 • Lånet er uopsigeligt fra Vækstfondens side.

/ Sådan gør din kunde

Hele processen tager 5-8 uger og består af tre trin:

 1. Kunden kontakter Vækstfonden og redegør for sine planer for købet og sit finansieringsbehov. Herefter foretager vi en indledende vurdering, hvor vi bl.a. gennemgår forretningsplan, budgetforudsætninger og den forventede finansieringsplan. På baggrund af materialet vurderer vi, om det er relevant at gå videre i processen og aftale et møde.

 2. Et møde med din kunde, hvor vi kommer endnu dybere ned i forretningsplanen og lånevilkårene. Bliver vi her enige om, at et Etableringslån til landbrug er den rette finansieringsløsning, udarbejder vi låneaftalen med vilkår og eventuelle øvrige aftaler og betingelser.

 3. Når din kunde har accepteret lånetilbuddet, og vi har fået bekræftet, at den samlede finansiering er tilvejebragt med vores endelige godkendelse af relevante kommercielle, juridiske og finansielle forhold, udarbejder vi lånedokumenter. Når disse er underskrevet, og grundlaget for den samlede finansieringsløsning er på plads, herunder sikkerheder, udbetales Etableringslånet.

 

Finansieringen er muliggjort af støtte fra COSME garantifaciliteten og Den Europæiske Strategiske Investeringsfonds (EFSI) plan, Investeringsplanen For Europa. Formålet med EFSI er at understøtte og gennemføre produktive investeringer i EU og sikre bedre adgang til finansiering for virksomheder.

Denne finansiering er muliggjort af en garanti, der er blevet stillet af Creative Europe programmet og Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (”EFSI”) under Investeringsplanen for Europa. Formålet med EFSI er at understøtte finansieringer og gennemføre produktive investeringer i den Europæiske Union, samt sikre øget adgang til finansiering