Ansvarlige lån for långivere

Til din gode kunde, som skal have styrket sin soliditet, før at du kan yde din finansiering. Et godt og fleksibelt alternativ til egenkapital.


/ Hvad er et Ansvarligt lån

Hvis du har vanskeligt ved at tilbyde yderligere finansiering, fordi din kundes egenkapital er for spinkel, kan et Ansvarligt lån være løsningen.

Et Ansvarligt lån er en mellemting mellem fremmedkapital og egenkapital og er med til at øge virksomhedens soliditet. Ansvarlige lån er efterstillet anden lånefinansiering, og derfor kan lånet fungere som et supplement til egenkapitalen på virksomhedens balance.

Fakta om Ansvarlige lån:

 • Ansvarlige lån tæller som egenkapital på balancen
 • Ansvarlige lån er efterstillet anden lånefinansiering og kræver ikke sikkerheder.
 • Renten fastsættes individuelt men ligger typisk på 9-15 pct.
 • Lånet skal være på min. 2 mio. kr. og være en del af en samlet finansieringsløsning.
 • Målgruppen er sunde virksomheder i alle brancher. 
 • Ansvarlige lån ydes direkte til virksomheden.

Stor fleksibilitet

Med mulighed for hel eller delvis afdragsfrihed samt fleksibel afvikling kan vi skræddersy et Ansvarligt lån, så det matcher netop din kundes behov – og jeres risiko.

Intet krav om sikkerheder
I modsætning til et almindeligt lån skal din kunde ikke stille sikkerheder for et Ansvarligt lån. Til gengæld vil kravet til forrentningen på lånet være højere. Risikoen ved et Ansvarligt lån er den samme som for egenkapital.

/ Fordele for banken

Et Ansvarligt lån styrker din kundes soliditet og gør det lettere for dig at yde den øvrige finansiering, din kunde har behov for. Din kunde skal ikke stille sikkerheder. Skulle kundens forretning vise sig ikke at gå som forventet, står det Ansvarlige lån bag ved al virksomhedens øvrige finansiering, herunder også simple kreditorer.

/ Hvem kan søge?

Vi kan finansiere små og mellemstore virksomheder i alle brancher. Virksomhederne skal opfylde følgende kriterier:

 • op til 250 ansatte 
 • en omsætning under 372 mio. kr. eller en balance under 320 mio. kr. 
 • uafhængig af større virksomheder.

For at få et Ansvarligt lån skal din kundes virksomhed desuden leve op til følgende: 

 • De seneste årsregnskaber skal pege i en positiv retning 
 • Både indtjeningsevne og likviditetsskabelse skal være tilstrækkelig til at afvikle et Ansvarligt lån 
 • Der skal være relevante kompetencer både i og omkring virksomheden - også i bestyrelsen 
 • Virksomhedens nuværende egenkapital skal have en passende størrelse, og som minimum matche størrelsen på det ønskede Ansvarlige lån 
 • Lånet skal indgå i en samlet løsning og på den måde åbne for yderligere bankfinansiering af minimum samme størrelse som det Ansvarlige lån 

/ Hvad koster det?

Et Ansvarligt lån er betydeligt mere risikabelt for långiver end et almindeligt lån. Derfor er kravet til forrentningen af lånet også højere. At få et Ansvarligt lån kan  sammenlignes med at få tilført egenkapital.

Vilkår
Forrentningen af et Ansvarligt Lån består af Cibor 3 + en fast rentemarginal, som er gældende i hele lånets løbetid. Hertil kommer en del af værditilvæksten i låneperioden, hvis virksomheden bliver solgt.

De generelle rente- og afviklingsvilkår på et Ansvarligt lån er:

 • Løbetid på 5-10 år, som udgangspunkt med to års afdragsfrihed og oprullende rente i starten.
 • Renten fastsættes individuelt og vil typisk være på mellem 9-15 pct. 
 • Renten er ens i hele lånets løbetid og tager udgangspunkt i Cibor3 + tillæg.
 • Stiftelsesprovisionen er 40.000 kr. + 1 pct. af lånebeløbet. 
 • En aftalt exitbonus ved eventuelt salg af virksomheden inden for lånets løbetid. 
 • Lånet er uopsigeligt fra Vækstfondens side.

/ Sådan gør din kunde

Hele processen tager 5-8 uger og består af tre trin:

 1. Indledende vurdering, hvor vi bl.a. gennemgår de tre seneste afsluttede årsregnskaber, en budgetopfølgning for indeværende regnskabsår, en forretningsplan og en finansieringsplan. På baggrund af materialet vurderer vi, om det er relevant at gå videre i processen og aftale et møde.
 2. Et møde med din kunde, hvor vi kommer endnu dybere ned i forretningsplanen og lånevilkårene. Bliver vi her enige om, at et Ansvarligt Lån er den rette finansieringsløsning, udarbejder vi låneaftalen med vilkår og eventuelle øvrige aftaler og betingelser.
 3. Til slut undersøger vi virksomheden for at få indsigt i relevante kommercielle, juridiske og finansielle forhold i virksomheden. Vækstfonden udarbejder en liste over det materiale, som skal være til rådighed for at gennemføre undersøgelsen. Undersøgelsen igangsættes først, når begge parter har underskrevet låneaftalen, og virksomheden skal da indbetale 25.000 kr. af stiftelsesprovisionen. Er resultatet tilfredsstillende, udbetaler vi lånet.


EU-flag   

Finansieringen er muliggjort af støtte fra COSME garantifaciliteten og Den Europæiske Strategiske Investeringsfonds (EFSI) plan, Investeringsplanen For Europa. Formålet med EFSI er at understøtte og gennemføre produktive investeringer i EU og sikre bedre adgang til finansiering for virksomheder.

Denne finansiering er muliggjort af en garanti, der er blevet stillet af Creative Europe programmet og Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (”EFSI”) under Investeringsplanen for Europa. Formålet med EFSI er at understøtte finansieringer og gennemføre produktive investeringer i den Europæiske Union, samt sikre øget adgang til finansiering