Ofte stillede spørgsmål


1) Hvorfor er Dansk Vækstkapital II blevet etableret?
Formålet med Dansk Vækstkapital er at øge udbuddet af risikovillig kapital for derved at skabe flere vækstvirksomheder, omsætning og arbejdspladser. Kapitalen stilles til rådighed på 100 pct. kommercielle vilkår, som skal sikre investorerne et konkurrencedygtigt afkast. 

2) Hvad skal Dansk Vækstkapital II investere i? 

Dansk Vækstkapital II investerer i en bred vifte af fonde, der efterfølgende investerer i virksomheder. Fondene kan investere i alle brancher.  I Dansk Vækstkapital II allokeres 1/3 til venture og 2/3 til small og mid-cap segmentet (buy out).

3) Hvordan investerer pensionsselskaber i Dansk Vækstkapital II?

Model 1: 
  • Pensionsinstituttet investerer mindst 1/3 af midlerne som egenkapital og yder op til 2/3 som lån til Vækstfonden, som efterfølgende indskyder et beløb svarende til lånet som egenkapital i Dansk Vækstkapital II. Modellen reducerer pensionsinstituttets risiko, men også det potentielle afkast. Lånet forrentes med renten på den toneangivende 10-årige statsobligation med tillæg af en illikviditetspræmie.
Model 2: 
  • Pensionsinstituttet investerer alle midlerne som egenkapital. Hver krone fra pensionsinstitutterne modsvares med 0,5 krone fra Vækstfonden. Modellen giver pensionsinstituttet en større risiko end i model 1, men også mulighed for et højere afkast.

4) Hvordan får man adgang til kapital fra Dansk Vækstkapital II?

Dansk Vækstkapital II investerer i fonde og ikke direkte i virksomheder. Som virksomhed skal du derfor kontakte de fonde, Dansk Vækstkapital II investerer i, for at få adgang til kapitalen. Fondene vil fremgå af Dansk Vækstkapital II’s hjemmeside.

Er man forvalter af en ny eller eksisterende fond, og ønsker man at komme i betragtning til en investering fra Dansk Vækstkapital II, er der en række kriterier, man skal leve op til. Disse kriterier vil fremgå af hjemmesiden. 

5) Hvad er investeringskriterierne?
a) Dansk Vækstkapital II investerer i fonde, der har fokus på vækstvirksomheder, og hvor forvalterne af fondene kan bidrage aktivt til værdiskabelsen i disse virksomheder. 

b) Forvaltere skal have ekspertise i forhold til det segment, som fondens investeringsstrategi retter sig mod, have stærke kompetencer og historisk have bevist evnen til at skabe værdi og afkast.

c) Fondene skal have en størrelse – kritisk masse – der gør dem kommercielt levedygtige. Mindstekravet til fondsstørrelse er derfor typisk 4-500 mio. kr. Såfremt der er en stærk afkastmæssig begrundelse, kan der i enkelte tilfælde afviges fra mindstekravet til fondsstørrelse.

Fondene skal leve op til grundlæggende sociale og etiske principper i forbindelse med deres investeringer. Vores investeringsstrategi og alle investeringskriterier lægges frit tilgængelige på fondens hjemmeside.

6) Hvor mange fonde og i sidste ende virksomheder vil få gavn af den nye kapital?
Vi forventer at investere i 10–12 nye fonde. Fondene vil formodentlig kunne investere i op mod 100 danske virksomheder i løbet af de næste 5 år og måske mere end det dobbelte i løbet af 10 år.

7) Hvad er tidshorisonten for Dansk Vækstkapital II’s investeringer?

Ifølge aftalen mellem regeringen (Økonomi- og Erhvervsministeriet) og pensionskasserne (ATP, Danica Pension, PensionDanmark, PKA, Nordea Liv og Pension, Sampension, Industriens Pension med flere) kan Dansk Vækstkapital II give tilsagn til nye investeringer frem til udgangen af 2020. De fonde, der bliver investeret i, vil typisk have en levetid på 10 år.

8) Hvor stor en ejerandel af fondene vil Dansk Vækstkapital II typisk have?

Der er altid krav om, at der skal investeres privat kapital sammen med kapitalen fra Dansk Vækstkapital II. Ambitionen er, at ejerandelen fra Dansk Vækstkapital II ikke udgør mere end 50 pct., så der, ud over kapitalen fra Dansk Vækstkapital II, tiltrækkes yderligere privat kapital til markedet i væsentligt omfang. Der kan dog gøres undtagelser, hvis det er en meget stærk case, men det vil være meget sjældent, at vores kapitalindskud i en ny fond kommer over 50 pct. Vi har dog mulighed for, helt undtagelsesvist, at bevæge os op til 75 pct. Dansk Vækstkapital II’s kapitaltilsagn til en enkelt fond må ikke overstige 10 pct. af Dansk Vækstkapital II’s egenkapital. 

9) Er der særlige krav til fondene/forvalterne?

Forvaltere skal have ekspertise i forhold til det segment, som fondens investeringsstrategi retter sig mod, have stærke kompetencer og historisk have bevist evnen til at skabe værdi og afkast.

10) Hvor stort et beløb vil Dansk Vækstkapital II typisk investere?

Vi forventer at indskyde kapital i 10-12 nye fonde. Typisk vil Dansk Vækstkapitals investeringer ligge i intervallet 100-300 mio. kr. 

Kontakt Vækstfonden

Peter Bruun

Peter Bruun
Chef for kommunikation og CSR

T +45 35 29 86 31
M +45 40 81 35 46
pbr@vf.dk